Prototipos

Prototipo do Kit Andie - Artista/Escultora Dawn Donofrio

Prototipos dos moldes Tru e Rory - Escultora Dawn Donofrio

Prototipos moldes Louise, Sassy, Jody e Fern para Secrist Dolls